skandia-case-huvudbild-l

Skandia använder Flow för att intelligent digitalisera sin privatvårdsförsäkring

 

Skandias privatvårdsförsäkring vänder sig till företag och privatpersoner och ger tillgång till vård då den behövs. Skandia har ett brett nätverk av vårdgivare i hela Sverige, inkl vård online. Vid behov av vård är det sjuksköterskan i Skandias vårdplanering som ger råd eller bokar kund till rätt specialist.

 

En säkrare och bättre process

”Kundens värdefulla sjukhistoria tillsammans med den textbaserade kommunikationen möjliggör en säkrare och bättre process för våra sjuksköterskor, för vårdkedjan i nästa steg och inte minst kunden. Vi har tidigt sett tydliga indikationer på ökad effektivitet för våra sjuksköterskor vid användandet av Doctrins verktyg”
Pojane Kazimovska, chef vårdplaneringen.

 

Det grundades i ett behov

Försäkringsbranschen utmanas av aktörer vars affärsmodeller skiljer sig från de traditionella aktörerna inom sjukvårdsförsäkring. Pressen att leverera rätt vård på ett effektivare sätt har ökat och därmed också vikten av att se till hur man optimerar vårdkedjan som helhet.

Majoriteten söker för ortopediska eller psykiska besvär genom den försäkring deras arbetsgivare tecknat. För såväl individen som arbetsgivaren är ett mått på framgång att bli frisk och komma tillbaka i arbete så snabbt det är möjligt.

 

Rätt vård och standardiserad datainsamling

Kunden börjar sin vårdresa genom att fylla i den digitala anamnesen i Flow. Anamnes-rapporten fungerar som underlag för de sjuksköterskor som arbetar med att guida kunderna vidare i vårdsystemet genom textbaserad kommunikation. Då Skandia samarbetar med flera olika vårdaktörer är det både en fråga om att se till att kunden snabbt kommer vidare i systemet men framförallt att de får rätt typ av vård av den vårdgivare som är bäst lämpad att utföra den. Att kundens medicinska historia genom anamnesen tillgängliggörs för vårdgivare i vårdkedjan driver kvalitet och effektivitet. Den information som samlats in i anamnesen och omvandlas till standardiserad data kan på sikt också användas för att ytterligare effektivisera vårdkedjorna, genom att utvärdera om kunden verkligen fick adekvat vård. Det innebär besparingar för såväl Skandias partners, som samhället i stort, men framförallt besparas kunden mycket besvär och lidande.

Resultat

  • Tidiga resultat har visat på en ökad effektivitet för sjuksköterskorna i vårdplaneringen
  • Kunderna ger 3,5 av 4 i betyg för det nya flödet