Kallelse till extra bolagsstämma i Doctrin AB

Aktieägarna i Doctrin AB, org. nr 559060-1877, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 27 oktober 2023 kl. 13:00 i Bolagets lokaler, Gävlegatan 22 i Stockholm.

Aktieägare som inte önskar närvara på plats vid den extra bolagsstämman har möjlighet att utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom att poströsta innan stämman. Poströsten ska vara Bolaget tillhanda senast den 20 oktober 2023.

Rätt att delta i stämman och anmälan

Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 oktober 2023,
 • dels senast den 20 oktober 2023 antingen
  • anmäla sitt deltagande vid stämman per e-post till jesper.eriksson@doctrin.se, eller
  • ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken ”Poströstning” nedan. Poströsten ska vara Bolaget tillhanda senast den 20 oktober 2023.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer, person-eller organisationsnummer och aktieinnehav anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till stämman, ska antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos Bolaget enligt ovan. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller motsvarande.

För att äga rätt att delta vid stämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller förvaltare, tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera sina aktier i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering bör i god tid före den 19 oktober 2023 hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 23 oktober 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Aktieägare som avser låta sig företrädas av ombud ska utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt som är undertecknad av aktieägaren och som på dagen för stämman inte får vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt i förekommande fall registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska medtas till bolagsstämman. Kopia av fullmakten med tillhörande behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget tillsammans med anmälan till stämman per e-post till jesper.eriksson@doctrin.se. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats doctrin.se.

Poströstning

Aktieägare som inte önskar närvara på plats vid extra bolagsstämman har möjlighet att utöva sin rösträtt vid extra bolagsstämman genom att poströsta innan stämman, s.k. poströstning, enligt föreskrifter i Bolagets bolagsordning. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Bolagets webbplats doctrin.se. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär i original ska skickas med post till Advokatfirma DLA Piper Sweden KB, Att: Lina Westerberg, Box 7315, 103 90 Stockholm med en kopia av det undertecknade formuläret per e-post till lina.westerberg@se.dlapiper.com. Det ifyllda och undertecknade poströstningsformuläret ska vara DLA Piper tillhanda senast den 20 oktober 2023.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten i dess helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret som finns tillgängligt på doctrin.se.

Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste omregistrera sina aktier i eget namn för att få poströsta. Instruktioner om detta finns under rubriken ”Rätt att delta i stämman och anmälan” ovan. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig och dagtecknad fullmakt undertecknad av aktieägaren i original biläggas poströstningsformuläret. Om fullmakten utfärdats av aktieägare som är juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas.

Behandling av personuppgifter

För information om hur Bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicyn som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Beslut om ändring av bolagsordningen
 8. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2024)
  • i. Beslut om införande av långsiktigt incitamentsprogram för nyckelanställda, vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare
  • ii. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner
  • iii. Beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner
 9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier
  • a. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera preferensaktier av serie D
  • b. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier
 10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2: Val av ordförande på stämman
Styrelsen föreslår att Håkan Winberg väljs till ordförande vid stämman, eller vid hans förhinder, den som styrelsen utser.

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd
Styrelsen föreslår att stämman godkänner den röstlängd som upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken, anmälda deltagare på plats och mottagna poströster.

Punkt 4: Val av en eller två justeringsmän
Styrelsen föreslår att den person eller de två personer som föreslås av ordföranden vid stämman ska väljas till justeringsmän.

Punkt 5: Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Styrelsen föreslår att stämman godkänner att den blivit behörigen sammankallad.

Punkt 6: Godkännande av dagordning
Styrelsen föreslår att stämman godkänner den föreslagna dagordningen.

Punkt 7: Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att ändra bestämmelserna om gränserna för aktiekapitalet (§ 4), antalet aktier (§ 5) , aktieslag (§ 6), utbetalning i samband med likvidation m.m (§ 7) och om omvandlingsförbehåll (§ 9) i bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapitalet
Aktiekapitalet ska vara lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 150 000 och högst 600 000.

§ 6 Aktieslag
Aktier kan ges ut i fem (5) serier; stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie Al, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C. Av varje aktieslag kan utges högst 100 % av det totala antalet aktier i bolaget
Stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie Al, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C ska berättiga till en röst per aktie.
Preferensaktier av serie Al, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C måste ges ut på villkor som innebär att det finns en skillnad mellan nämnda aktieslag.

§ 7 Utbetalning i samband med likvidation m.m.
Vid likvidation eller annan upplösning av bolaget, skall alla medel fördelas enligt följande:

 1. Först ska ägare av preferensaktier av serie A, ägare av preferensaktier av serie Al, ägare av preferensaktier av serie B och ägare av preferensaktier av serie C pari passu erhålla ett belopp per aktie där ägare av preferensaktier av serie A ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie A, multiplicerat med 0,5, där ägare av preferensaktier av serie Al ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie Al, där ägare av preferensaktier av serie B ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie B, och där ägare av preferensaktier av serie C ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie C.
 2. Därefter ska ägare av preferensaktier av serie A och stamaktier, pari passu, erhålla ett belopp per aktie tills dess att ägare av preferensaktier av serie A, medräknat sådant belopp som utbetalts till preferensaktier av serie A under punkt 1 ovan, har erhållit ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie A.
 3. Därefter ska återstående tillgångar fördelas pro rata mellan samtliga innehavare av stamaktier i bolaget.

§ 9 Omvandlingsförbehåll
Innehavare av preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie Al, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C ska äga rätt att när som helst genom skriftlig begäran till styrelsen påfordra bolagets omedelbara omvandling av preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie Al, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C till stamaktier. Omvandlingen är verkställd när registreringen är genomförd hos Bolagsverket och denna ska då omedelbart registreras i bolagets aktiebok.
Därutöver ska preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie Al, preferensaktier av serie B och preferensaktier av serie C automatiskt omvandlas till stamaktier efter genomförandet av ett publikt erbjudande av stamaktier som medför notering av aktien på en reglerad marknad.

Föreslagen lydelse

§ 4 Aktiekapitalet
Aktiekapitalet ska vara lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 250 000 och högst 1 000 000.

§ 6 Aktieslag
Aktier kan ges ut i sju (7) serier; stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie Al, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C, preferensaktier av serie D och preferensaktier av serie I. Av varje aktieslag kan utges högst 100 % av det totala antalet aktier i bolaget.
Stamaktier, preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie Al, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C, preferensaktier av serie D och preferensaktier av serie I ska berättiga till en röst per aktie.
Preferensaktier av serie Al, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C, preferensaktier av serie D och preferensaktier av serie I måste ges ut på villkor som innebär att det finns en skillnad mellan nämnda aktieslag.

§ 7 Utbetalning i samband med likvidation m.m.
Definierade termer:
NAV” avser bolagets utdelningsbara tillgångar efter avdrag av eventuella skulder
NOS” avser det totala antalet utestående aktier i bolaget inklusive det totala antalet utestående preferensaktier av serie I

Vid likvidation eller annan upplösning av bolaget, skall alla medel fördelas enligt följande:

 1. Först ska ägare av preferensaktier av serie I erhålla ett belopp per aktie som motsvarar NAV dividerat med NOS.
 2. Därefter ska ägare av preferensaktier av serie D erhålla ett belopp per aktie som är 425 kronor tills att alla preferensaktier av serie D har erhållit 425 kronor per aktie i utbetalningen.
 3. Därefter ska ägare av preferensaktier av serie A, ägare av preferensaktier av serie Al, ägare av preferensaktier av serie B och ägare av preferensaktier av serie C pari passu erhålla ett belopp per aktie där ägare av preferensaktier av serie A ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie A, multiplicerat med 0,5, där ägare av preferensaktier av serie Al ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie Al, där ägare av preferensaktier av serie B ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie B, och där ägare av preferensaktier av serie C ska ha rätt att erhålla upp till ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie C.
 4. Därefter ska ägare av preferensaktier av serie A och stamaktier, pari passu, erhålla ett belopp per aktie tills dess att ägare av preferensaktier av serie A, medräknat sådant belopp som utbetalts till preferensaktier av serie A under punkt 3 ovan, har erhållit ett belopp som motsvarar den genomsnittliga teckningskursen för preferensaktier av serie A.
 5. Därefter ska återstående tillgångar fördelas pro rata mellan samtliga innehavare av stamaktier i bolaget.

§ 9 Omvandlingsförbehåll
Innehavare av preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie Al, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C, preferensaktie av serie D och preferensaktier av serie I ska äga rätt att när som helst genom skriftlig begäran till styrelsen påfordra bolagets omedelbara omvandling av preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie Al, preferensaktier av serie B, preferensaktier av serie C, preferensaktie av serie D och preferensaktier av serie I till stamaktier. Omvandlingen är verkställd när registreringen är genomförd hos Bolagsverket och denna ska då omedelbart registreras i bolagets aktiebok.

Därutöver ska preferensaktier av serie A, preferensaktier av serie Al, preferensaktier av serie B,  preferensaktier av serie C, preferensaktier av serie D och preferensaktier av serie I automatiskt omvandlas till stamaktier efter genomförandet av ett publikt erbjudande av stamaktier som medför notering av aktien på en reglerad marknad.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket eller annars av formella skäl.

Punkt 8: Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2024)

Bakgrund

Styrelsen i Bolaget och aktieägaren HealthCap VII LP föreslår att bolagsstämman, i enlighet med vad som anges nedan, fattar beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelanställda, ledande befattningshavare och vissa styrelseledamöter (genom förslag från aktieägaren HealthCap VII LP) i Bolaget för att stimulera dem till fortsatt långsiktigt engagemang och fortsatt goda prestationer såväl som för att öka Bolagets attraktivitet som arbetsgivare.

En förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av Bolagets affärsstrategi (nå lönsamhet under 2024), bevarande av dess långsiktiga intressen och att säkra finansiering är att Bolaget kan behålla de bästa kompetenserna och deras lojalitet, och att Bolagets ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner (”Nyckelpersoner”) fortsätter att leverera bra resultat och att prestera på en mycket hög nivå. Styrelsen och aktieägaren HealthCap VII LP finner det viktigt och i alla aktieägares intresse att Nyckelpersonerna i Bolaget har ett långsiktigt intresse av en positiv utveckling av Bolagets utveckling.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår styrelsen och aktieägaren HealthCap VII LP att bolagsstämman beslutar om att (i) införa ett långsiktigt incitamentsprogram för Nyckelpersonerna enligt beskrivningen nedan (”LTIP 2024”), (ii) genomföra en riktad emission av högst 31 360 teckningsoptioner samt (iii) godkänna att det helägda dotterbolaget Doctrin Incentive AB som tecknar teckningsoptioner överlåter teckningsoptionerna för att säkerställa leverans till deltagarna i Incitamentsprogrammet.

Beskrivning av LTIP 2024

Det långsiktiga incitamentsprogrammet kommer att bestå av följande fyra underprogram och är riktade till följande fyra grupper:

1.Incentive Program – Replace: är riktat till de anställda som tidigare har fått optioner inom ramen för följande program:

 • Qualified employee stock option program (2018/2019)
 • Warrant program (2019/2020)
 • Employee stock option program (2021/2022)
  Syftet med underprogrammet Replace är att ersätta de optioner som tilldelats de relevanta anställda med optioner som kommer att emitteras inom ramen för Incitamentsprogrammet. Enbart vestade optioner ska ersättas.

2. Incentive Program – Future: är riktat till vissa nyckelanställda som Bolaget har identifierat. De anställda som har rätt att delta i Incentive Program Replace enligt ovan har också rätt att delta i detta underprogram.

3. Incentive Program – Management: är riktat till Bolagets ledande befattningshavare och är målbaserat.

4. Incentive Program – Board: förslaget till detta underprogram är initierat av aktieägaren HealthCap VII LP och är riktat till de styrelseledamöter som tidigare har fått share awards. Syftet med underprogrammet Board är dels att ersätta de share awards som de relevanta styrelseledamöterna tidigare har fått och dels att tilldela nya optioner till vissa styrelseledamöter årligen. Eventuella nya optioner som inte ska ersätta de befintliga share awards får bara emitteras efter beslut av bolagsstämma.

i. Förslag till beslut om införande av det långsiktigt incitamentsprogrammet LTIP 2024

Styrelsen och aktieägaren HealthCap VII LP föreslår härmed att bolagsstämman fattar beslut om att införa LTIP 2024 för Nyckelpersonerna i enlighet med vad som nämns ovan. LTIP 2024 föreslås bestå av fyra underprogram enligt vad som framgår ovan under rubriken ”Beskrivning av LTIP 2024”, varav styrelsen står för förslaget till underprogram (1) Incentive Program – Replace, (2) Incentive Program – Future och (3) Incentive Program – Management och aktieägaren HealthCap VII LP står för förslaget till (4) Incentive Program Board.

ii. Förslag till beslut om riktad emission av underliggande teckningsoptioner för LTIP 2024

Styrelsen och aktieägaren HealthCap VII LP föreslår härmed att bolagsstämman fattar beslut om emission av högst  31 360 teckningsoptioner av serie LTIP 2024, varav 825 teckningsoptioner avser Incentive Program Board som har föreslagits av aktieägaren HealthCap VII LP (”Teckningsoptionerna”). I övrigt har följande villkor föreslagits beträffande Teckningsoptionerna.

 • Rätt att teckna Teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets helägda dotterbolag Doctrin Incentive AB (”Dotterbolaget”).
 • Överteckning kan inte ske.
 • Teckningsoptionerna ska tecknas på separat teckningslista senast den 31 oktober 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningsperioden. Teckningsoptionerna tilldelas Dotterbolaget vederlagsfritt.
 • Varje Teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny preferensaktie av serie I i Bolaget.
 • Teckningsperioden för teckning av nya aktier med stöd av Teckningsoptionerna löper från och med 1 mars 2024 till och med 30 september 2034. Teckningen får dock endast äga rum mellan 1 mars – 31 mars och 1 september – 30 september under varje år som omfattas av teckningsperioden.
 • Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoptionen ska uppgå till det då gällande kvotvärdet för preferensaktie av serie I vid tidpunkten för teckningen.
 • Överkursen ska tillfalla fri överkursfond.
 • De preferensaktier av serie I som emitterats som ett resultat av teckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB.
 • De fullständiga villkoren för Teckningsoptionerna framgår av Bilaga A.
 • Ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid utnyttjande av Teckningsoptionerna att uppgå till högst 130 210,932627 kronor, dock med förbehåll för den höjning som kan ske med aktiernas kvotvärde som kan föranledas av eventuell framtida förändring av aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget.
 • De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas av följande förbehåll: omvandlingsförbehåll.
 • Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att uppnå optimal intressegemenskap mellan deltagarna i LTIP 2024 I och aktieägarna samt att främja ett långsiktigt aktieägande.
 • Vid full nyteckning med stöd av samtliga Teckningsoptioner kan högst 31 360 nya preferensaktier av serie I ges ut, vilket motsvarar en utspädning om maximum 10 procent av det totala antalet aktier såväl som av det totala antalet röster i Bolaget, dock med förbehåll för den höjning som kan ske med aktiernas kvotvärde som kan föranledas av eventuell framtida förändring av aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget. Utspädningen är beräknad som totalt antal nya aktier dividerat med totalt antal aktier efter ökningen av antalet aktier samt totalt antal nya röster dividerat med totalt antal röster efter ökningen av antalet röster.

iii. Förslag till beslut om godkännande av överlåtelse av Teckningsoptionerna

Styrelsen och aktieägaren HealthCap VII LP föreslår härmed att bolagsstämman fattar beslut om godkännande av överlåtelse av Teckningsoptionerna på följande villkor:

 • Dotterbolaget har rätt att erbjuda och överlåta Teckningsoptionerna till Nyckelpersonerna inom ramen för LTIP 2024 på de villkor som regleras i respektive deltagares optionsavtal. De 825 Teckningsoptioner som ska emitteras på förslag av aktieägaren HealthCap VII LP ingår också i denna punkt och dessa Teckningsoptioner ska överlåtas till de styrelseledamöter som tidigare fått share awards baserat på förslag från aktieägaren.
 • Styrelsen beslutar om den slutliga tilldelningen av Teckningsoptionerna. Tilldelningen kommer att bedömas på individuell basis för Nyckelpersonerna i enlighet med respektive deltagares optionsavtal inom följande ram:
Kategori Maxtilldelning (per personkategori)
Nyckelanställda 4 135
Ledande befattningshavare 26 400
De styrelseledamöter som tidigare
fått share awards
825
 • Överlåtelse av Teckningsoptionerna från Dotterbolaget till Nyckelpersonerna ska ske till ett pris om 1 krona per Teckningsoption.
 • Teckningsoptioner som inte överlåts enligt ovan eller blir återköpta av Dotterbolaget under något optionsavtal, ingått mellan Dotterbolaget och Nyckelperson, ska behållas av Dotterbolaget så att de enligt instruktioner från Bolagets styrelse kan erbjudas och överföras till annan Nyckelperson eller makuleras om Bolagets styrelse så önskar.
 • Nyckelpersonerna äger inte rätt att överlåta Teckningsoptionerna till någon annan part.

Besluten enligt punkter i – iii ovan förutsätter ändring av bolagsordningen. Giltigt beslut enligt punkt iii måste biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Styrelsen bemyndigas att verkställa beslutet i enlighet med punkter i och ii ovan och se till att styrelsen för Dotterbolaget genomför överlåtelsen av Teckningsoptionerna enligt punkt iii ovan. Styrelsen bemyndigas dessutom att göra sådana mindre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan krävas i samband med registrering av teckningsoptionerna hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 9: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta att emittera aktier

a. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera preferensaktier av serie D

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av preferensaktier av serie D. Bemyndigandet ska användas för att styrelsen ska kunna emittera aktier till de investerare som deltagit i det konvertibellån som bolaget har ingått med dessa investerare i april och maj 2023. Det antal aktier som styrelsen får emittera med stöd av detta bemyndigande ska beräknas utifrån det totala kapitalbeloppet uppgående till 21 031 157 kronor och eventuell upplupen ränta som löpt på det totala kapitalbeloppet i enlighet med konvertibellåneavtalet. Det totala beloppet delat med teckningskursen per preferensaktie av serie D blir det totala antal
preferensaktier av serie D som styrelsen får emittera med stöd av detta bemyndigande. Betalning ska ske kontant, genom kvittning eller apportegendom.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordning.

b. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman fattar beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier. Det antal aktier som styrelsen får emittera med stöd av detta bemyndigande ska motsvara en total emissionslikvid uppgående till maximum 25 000 000 kronor inklusive eventuell betald överkurs. Betalning ska ske kontant, genom kvittning eller apportegendom. Bemyndigandet ska främst användas för finansiering av bolaget och andra företagsallmänna syften.

Beslutet förutsätter ändring av bolagsordning.

 

Handlingar och upplysningar

Fullständiga förslag till beslut, årsredovisning, revisionsberättelse, poströstningsformulär och fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets kontor (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats doctrin.se, senast två veckor före stämman. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin email- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

 

Stockholm
September 2023
Styrelsen

 

Bilaga A – Optionsvillkor

Årsredovisning 2022

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

Revisorsyttrande 

Styrelsens redogörelse

Doctrin AB, Rättelse – Föreslagen Bolagsordning (2023-10-13)