Capio Vårdcentral Strömstad – från fysisk till digital mottagning

Att som Per och Marlene Midtvedt driva vårdcentral i en ort som Strömstad, där antalet patienter ökar flera gånger om under sommarmånaderna, kräver en förmåga att både möta den bofasta befolkningens vårdbehov och sommargästernas. Per och Marlene hade redan påbörjat digitalisering av sin verksamhet men gick från fysisk till digital mottagning på grund av Covid-19. Idag får 90 procent av patienterna hjälpa digitalt och de hanterar 30-40 ärenden dagligen, framförallt via chatt.  

Per och Marlene påbörjade digitaliseringen av sin vårdcentral sommaren 2019, delvis för att möta sommargästernas efterfrågan som sedan innan hade en vana att söka vård digitalt.

När den inhemska spridningen av coronaviruset var ett faktum låg det därför inte långt bort att helt övergå till en digital mottagning även för de äldre patientgrupperna och de patienter som inte har svenska som förstaspråk.

Vill ni börja med att berätta om er vårdcentral och de patienter som söker vård hos er?
Vi är totalt 28 heltidsanställda på 4600 listade patienter vilket kan tyckas vara förhållandevis många anställda. Skälet till det är att vår patientgrupp har ganska stora vårdbehov, men också kommunikationsbehov, som skiljer sig från genomsnittet. En stor andel av patienterna är över 80 år, många multisjuka med kroniska besvär.

Vi har också många patienter med utländsk bakgrund som på grund av att svenska inte är deras förstaspråk har särskilda kommunikationsbehov. Kontinuitet och tillgänglighet är därför extra viktigt för våra patienter.

Ni erbjöd digital vård sedan tidigare men hur påverkade Covid-19 den utvecklingen?
Strömstad har 13000 bofasta men ökar under sommaren till ca 90 000 invånare. Vi valde att digitalisera verksamheten mitt i sommaren 2019 för att möta den anstormning av patienter som då kommer, vilka i stor utsträckning är stockholmare men också norrmän. För dessa grupper var det naturligt att kontakta vården digitalt och då låg det nära till hands för oss att utöka våra kontaktvägar med en digital ingång.

Sedan sommaren har vi haft ca 12-15 fall per dag. Eftersom många av våra patienter är så att säga mångbesökare är det viktigt för oss att kunna kontakta dem för uppföljningar och hälsokontroller. När vi kopplade på vårdinitierad kontakt (VIK) hanterar vi ca 30-40 ärenden i per dag.

Det finns många fördomar att vård i digitala kanaler inte lämpar sig för äldre eller patienter med utländsk bakgrund men det har visat sig gå väldigt bra. Att skriva i chatten är mycket enklare än att prata i telefon. Då kan man ta den tid man behöver eller ta hjälp av en anhörig eller annan närstående.

Vi ska inte heller underskatta de äldre, många sköter t ex redan sina bankärenden eller shopping online och när de väl förstår hur de ska göra är de helt bekväma med att också sköta sina vårdärenden digitalt.

Jag har förstått att ni ersatt er fysiska drop-in mottagning med digital mottagning, hur har det påverkat era arbetssätt och vad har ni fått för respons från patienterna?

I dagsläget kan vi hjälpa 90 procent av patienterna digitalt och där ingår även de äldre patienterna. Vi har även en akutlista för de patienter som behöver besök omgående, men allt annat sköter vi via telefon, chatt eller video-samtal.

En stor skillnad är möjligheten att följa upp och få återkoppling digitalt. Tidigare när vi skickade kallelser eller information utan att kunna följa upp om det kom fram eller ännu mindre om det blev läst var det svårt och tidskrävande att följa upp respektive patient.

Uppföljningen nu går så otroligt mycket smidigare som när vi skickat testresultat och får kvitto på att patienten tagit del av resultaten. Tidigare begränsades kontakten till själva konsultationen. Nu kan vi istället ha en pågående kontakt med patienten, vilket inte minst för våra kroniskt sjuka patienter, är väldigt värdefullt.

Det är självklart så att man tappar något i att inte mötas fysiskt, men man vinner så mycket mer.

En av många konsekvenser av coronaviruset är att förutsättningarna att bedriva fysisk vård begränsas. Hur har corona påverkat er avseende vilka orsaker patienterna söker vår för och hur ni bedriver den?
Vi märker av en stor oro bland patienterna. Nästan alla som ringer in eller kontaktar oss digitalt nämner corona på något sätt, de uttrycker oro för symtom eller vill veta hur de ska agera för att skydda anhöriga till exempel. Däremot är det inte så många som har så allvarliga symtom att de behöver komma fram till läkaren och få en konsultation digitalt.

Har sökorsakerna hos de patienter som söker vård hos er förändrats under corona bortsett från de patienter med just corona-symtom?
Vi upplever att många patienter avvaktar. Det är ett lägre tryck än normalt för många sökorsaker. Just därför är det så viktigt för oss att upprätthålla kapaciteten och tillgängligheten för våra “vanliga” patienter för att undvika att det ska bli en uppförsbacke efter sommaren.

Vilka av de förändringar som ni genomfört med anledning av Covid-19 kommer vara temporära och vad tror ni kommer att vi kommer fortsätta se även efter att spridningen av corona-viruset har avtagit?
Vi hade en plan om att vara heldigitala 5-6 år fram i tiden. I och med Covid-19 har vi på gott och ont tvingats göra den omställningen mycket tidigare än förväntat. Även om coronaviruset är temporärt kommer det digifysiska arbetssättet kvarstå. Den digitala resan går inte och bör inte backas tillbaka. Tvärtom kommer vi integrera allt mer av den fysiska vården till digitala arbetssätt. Vi är också glada och stolta över att ha så förändringsbenägen personal som anammat det nya arbetssättet. Vi kände kanske en viss oro över hur det skulle tas emot att vi skulle gå över till heldigital mottagning. Men på det personalmöte när vi släppte nyheten möttes vi av uteslutande positiv respons. Inga frågor utan alla förstod vad som krävdes och satte igång och arbetade. Nu har vi även interna kommunikation digitalt som personalmöten och lunchföreläsning.

Vill ni också beskriva hur ni ser på verksamheten om fem år?
På ett sätt är framtiden redan här. Utvecklingen har skett så oerhört snabbt och ibland är det svårt att se vad som blir nästa stora steg. AI kommer naturligtvis revolutionera vården på alla fronter. Vi ser också fram emot dikteringsmöjligheter som att omsätta tal till text och i framtiden att systemet på egen hand uppfattar vad som är viktigt i ett samtal och dokumenterar det. Teknik för bättre hemmonitorering är ytterligare spännande utvecklingsområde som kommer innebära stora förbättringar både för oss som jobbar i vården och våra patienter.

Slutligen är det något annat medskick eller reflektioner ni vill framföra med anledning av vårdens under COVID-19 i synnerhet eller vårdens digitala omställning i allmänhet?
Vi vill framförallt skicka med att man inte ska vara rädd för förändring. Släpp faxen och våga testa nya saker! Patienterna och deras behov kommer finnas kvar även efter corona och då måste vi fortsätta utveckla våra sätt att möta dem.

Är du intresserad av att veta hur man går från fysisk till digital mottagning? Kontakta oss för en demo. 

Här hittar du mer information och kontakt till Capio Vårdcentral Strömstad