Enklare att hjälpa fler med Doctrin Network

Bristen på smidiga lösningar för att kunna kommunicera och samarbeta mellan vårdenheter är ett stort problem. Inte minst för de multisjuka patienter som har behov av flera olika specialiteter, kan jakten på rätt vårdkontakt upplevas överväldigande.

Sofia Ljungmark, Chief Product Officer på Doctrin, beskriver bakgrunden till Doctrins senaste lösning – Doctrin Network och vikten av att kunna kombinera en sömlös patientresa på framsidan med en intakt och säker datastruktur på baksidan.

Kan du beskriva vad som låg bakom utvecklingen av Doctrin Network?
I vår produktutveckling utgår vi alltid från användar- och patientbehov. Ett av de vanligaste problemen som framkommer vid intervjuer och användartester med patienter är svårigheten att veta var man ska söka vård. Jag kan själv känna igen mig i frustrationen att som patient eller anhörig försöka navigera i ett system där så stor del av ansvaret ligger på dig som patient.

Vi vill förenkla för patienten genom att skapa en digital ingång där du som patient guidas vidare till rätt vårdnivå och profession, utan att behöva ringa ett nytt nummer, gå in på en ny hemsida eller gå till en ny vårdenhet.

Med digitala verktyg kan vi överbrygga de barriärer som den fysiska vården utgör. Ett konkret exempel är när det uppstår behov av specialistkompetens från personer på en annan enhet än där patienten sökt vård. Säg att du söker vård på en barnmorskemottagning som inte alltid har egna läkare. Med Doctrin Network kan du ändå få hjälp på ett smidigt sätt i samma digitala gränssnitt, trots att läkaren finns på en annan enhet.

Likaså blir remitteringen av en patient från primärvård till specialistvård betydligt enklare. Inte minst för patienten som genom att ge sitt samtycke får all information överförd till nästa vårdnivå, utan att behöva lämna sitt påbörjade ärende.

Du nämner vikten av en sömlös patientresa utan att förta patient- eller datasäkerhet. Kan du utveckla på vilket sätt det har varit viktigt vid utvecklingen av Doctrin Network?
En av våra starkaste drivkrafter på Doctrin är att skapa en mer personcentrerad vård. För oss har det varit viktigt att patienten ger sitt samtycke och känner kontroll över sin information genom varje steg i patientresan. Det ska vara enkelt! Tack vare att vi arbetat så nära vårdgivare som delar vår syn på vikten av patientinflytande har det varit en av våra vägledande principer i utvecklingsarbetet.

Även om vi förenklar överföring av information mellan enheter, behöver vi ju enligt lag säkerställa att det yttre skalet är intakt, så att information inte hamnar i fel händer. Som princip är det en självklarhet, men i praktiken är det ganska komplext. Även om det har varit resurskrävande är jag idag stolt över att vi verkligen prioriterat säkerhetsfrågorna och kan garantera en säker lösning där ingen data överförs mellan vårdgivare utan patientens godkännande.

En annan aspekt av patientsäkerheten är att det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan vårdenheter. Patienten får under inga omständigheter hamna mellan stolarna, varför vi har jobbat hårt med att säkerställa ett “digitalt handslag”, det vill säga en tydlig bekräftelse, mellan avsändande och mottagande vårdenhet.

Där har vi också tagit höjd för situationer där mottagande vårdpersonal är frånvarande på semester eller sjukskriven. Det måste finnas säkerhetsmarginaler för att garantera ett säkert omhändertagande. Jämfört med t ex remisser som försvinner med posten så är den digitala hanteringen i min mening betydligt mer patientsäker och effektiv.

Capio är den första vårdgivaren som implementerar Doctrin Network i sin verksamhet. En viktig målsättning har varit att patienten enklare ska komma till rätt vårdnivå och kunna ta del av Capios hela vårderbjudande utifrån det specifika vårdbehovet. För vårdpersonalen innebär smidigare kommunikation och samarbete att det också blir roligare att arbeta. Man slipper ödsla tid på att jaga efter rätt person via telefon.

Vad ser du för potential med ett mer sammankopplat vårdsystem på sikt?
För det första skulle en mer integrerad hälso- och sjukvård innebära ökad trygghet för patienten. Att man känner ett lugn i att all avgörande medicinsk information följer med genom varje steg så att man slipper upprepa informationen. Att kunna komma åt sina tidigare vårdkontakter underlättar ju också följsamheten och man slipper oroa sig över att ha missat eller glömt vårdgivarens rekommendationer.

Genom att koppla samman inte bara primär- och specialistvård utan även tandvård och den kommunala omsorgen kan vi ta ett större helhetsgrepp kring patientens behov. Det ger oss möjlighet att främja hälsa och jobba preventivt och därigenom förverkliga visionen om den personcentrerade vården.

Att vårdens resurser inte räcker till, ställer krav på smartare användning av de resurser som finns. Vi vill göra det enklare att hjälpa fler och utan tvekan kommer Doctrin Network bidra till det!

Vill du veta mer om våra lösningar för digifysisk vård kontakta Hampus Edin 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Andra läser också