Forskning om digitaliseringens effekter på vårdens arbetsmiljö

För Doctrin är effektivare arbetsmiljö i vården med nöjdare personal och patienter högsta prioritet. I syfte att säkerställa användarnyttan sker produktutvecklingen i nära samarbete med våra kunder och baseras på användartester och feedback från de verksamheter där den implementerats. 

Doctrins plattform är implementerad på cirka 150 vårdenheter runt om i landet och utvärderas löpande genom insamling av användardata samt av verksamhetsansvariga tillsammans med representanter från Doctrin. 

Men för att få bättre förståelse för digitaliseringens långsiktiga effekter på arbetsmiljön för anställda inom kommun och regioner ingår Doctrin i ett forskningsprojekt utfört av Lunds Tekniska Högskola och finansierat av AFA. 

Projektet löper över tre år och leds av Gudbjörg Erlingsdottir, docent i arbetsmiljöteknik vid LTH. 

”Ett problem på nationell nivå är att det finns ett ökat flöde av patienter till primärvården samtidigt som andelen allmänläkare och primärvård minskat i Sverige jämfört med i många andra länder vilket leder till ökad arbetsbelastning för personalen. Många ser digitalisering av arbetet som en lösning men vi vet inte så mycket om hur sådana lösningar påverkar arbetsmiljön”, säger Gudbjörg Erlingsdóttir.

Forskarna kommer titta på ett flertal aspekter som till exempel förändrat arbetssätt, integration av det digitala arbetsflödet och patientflödet i annat arbete, upplevelsen av kontroll över det egna arbetet i förhållande till ställda krav, förändrade roller gentemot kollegor samt kostnadseffektiviteten av digitala arbets- och patientflöden jämfört med traditionella patient- och arbetsprocesser.

”Värdeskapande digitalisering är 20 procent teknik och 80 procent verksamhetsutveckling och förändrade arbetssätt. Vi ser fram emot att forskare nu tittar på effekterna av digitala verktyg för arbetsmiljön inom vården så att vi kan dra lärdom och skapa ännu bättre verktyg, säger Unn Hellberg”, implementeringsexpert Doctrin

Vill du veta mer om vårt utvecklingsarbete? Här publicerar vi löpande insikter och delar med oss av lärdomar från förändringsarbete inom vården. 

Här hittar du mer om LTHs forskningsprojekt. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *