Från diagnosfokus till patientens perspektiv – så kommer Capio arbeta digitalt med kroniskt sjuka inom primärvården

När Capio Närsjukvård genomförde ett stickprov på sina vårdcentraler framkom det att ca 51% av de kroniker som var listade på vårdcentralerna har två eller fler kroniska tillstånd. I praktiken innebär det att patienter blir behandlade för olika kroniska sjukdomar parallellt och över tid på vårdcentralen. Tillsammans med Doctrin lanserar nu Capio ett formulär som skapar bättre förutsättningar för Capios vårdcentraler att jobba personcentrerat med patienter med flera kroniska sjukdomar.

Jonathan Greer, Regional medicinsk chef och läkare på Capio Närsjukvård Region Väst Norr, redogör för problemen som funnits, hur ett gemensamt formulär för kroniker skapar förutsättningar för nya arbetssätt, resultatet av det nya arbetssättet och bjuder på råd till dig som jobbar med digital utveckling av vården.

 


Jonathan Greer, Regional medicinsk chef och läkare på Capio Närsjukvård Region Väst Norr

Problemen med att jobba utifrån en diagnos

På Capios vårdcentraler har arbetssätt och processer tidigare utgått från den enskilda diagnosen. För patienter med flera kroniska tillstånd innebär det att en patient blir behandlad separat och parallellt för sina olika kroniska sjukdomar. Arbetssättet har inneburit flera problem, som bland annat att:

  • Samma patient blir kallad fler gånger än nödvändigt varje år
  • Patienten upprepade gånger behöver uppge information som sitt hälsotillstånd
  • Det blir svårt att skapa en gemensam helhetssyn för patient och vårdpersonal

Capio identifierade att det inte bara är patienten som fått merarbete genom att utgå från sina olika diagnoser parallellt, även medarbetarna på vårdcentralerna får mer att göra när de jobbar parallellt med patientens diagnoser.

– Alla i personalen springer i en hög takt men effekten av den takten blir låg. Vi såg en utmaning i att räcka till med befintlig personal utifrån det arbetssättet och behövde byta fokus från diagnos till patient. Ett första steg var att titta på kallelseprocessen där information insamlas, säger Jonathan Greer, Regional Medicinsk chef och läkare på Capio Närsjukvård Region Väst Norr.

Ett formulär för patienter med kroniska sjukdomar – det första steget i arbetet

Det första steget i att utveckla arbetet hos Capio för både patienter och medarbetare var att förenkla informationsinhämtningen från patienter med flera kroniska sjukdomar. Idag sker detta hos Capio genom en digital anamnesupptagning i Doctrins plattform.

När patienterna har varit i kontakt med sin vårdcentral har de tidigare behövt fylla i olika formulär med frågor för respektive kronisk sjukdom. Det innebär att de ibland fått svara på samma frågor flera gånger. Här såg Capio möjlighet att utveckla en ny typ av informationsinhämtning med patienten i centrum.

Med patientupplevelsen i fokus togs ett gemensamt formulär fram, tillsammans med Doctrin, för kroniker med vanliga sjukdomar där informationsöverlappet identifierades som stort: astma, KOL, diabetes, hjärtsvikt, ischemisk hjärtsjukdom och hypertoni. Frågorna som ställs matchas så långt det är möjligt mot luftvägs- respektive diabetesregistret för att underlätta och öka registreringen. Det nya formuläret innebär att patienterna med flera kroniska sjukdomar endast behöver fylla i ett formulär om sin hälsa. Formuläret innehåller också tillräckligt med information för att Capios medarbetare ska kunna fatta ett medicinskt beslut.

Resultaten av det nya formuläret

Det nya formuläret har nyligen lanserats och är under utvärdering. Capio har under många år arbetat med implementering av digitala arbetssätt och vet att både implementering och etablering av nya vanor tar tid. Initiala reaktioner de fått redan nu är att det nya kronikerformuläret kortar ner förberedelsetiden för mottagningssköterskor. Till exempel kan de stora kronikergrupperna hypertoni och astma sluthandläggas digitalt om genomsnittligt blodtrycksvärde når behandlingsmålet och självskattad astmakontroll är god.

Råd till andra som jobbar med att utveckla digitala patientresor

Capio har under lång tid samarbetat med Doctrin och använt Doctrins plattform för att ge digifysisk vård. Formulären för patienter med flera kroniska sjukdomar är ett exempel på ett projekt inom ramen för det goda samarbetet som pågår för att utveckla digitala verktyg som hjälper vården att hjälpa fler.

Jonathan Greers skickar med följande råd till andra som jobbar med att utveckla digitala patientresor för människor som ofta har kontakt med vården:

– Det är lätt att tala om digital utveckling och förenkling, men i praktiken är det svårt att göra det för patienter och vårdgivare samtidigt. Vi ska vara varsamma med patienters tid. En nyckelfaktor för digitala patientresor med formulär är i mina ögon att sätta ett maxtak för antal frågor innan patienter tröttnar på hela formulärprocessen (digital attrition). De frågor som ställs behöver samtidigt vara så pass meningsfulla att de leder både patienten och vårdgivaren mot ett medicinskt beslut. Motsatsen med många frågor och ibland mindre meningsfulla frågor riskerar att skapa informationsöverbelastning både för patient och vårdgivare – då skapas en digital broms istället för gas.