Kallelse till årsstämma i Doctrin AB

Aktieägarna i Doctrin AB, org. nr 559060-1877, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 12 april 2021 kl. 16:00 i Bolagets lokaler, Sankt Eriksgatan 121D i Stockholm.

Rätt att delta i stämman
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 31 mars 2021. Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare, måste senast den 31 mars 2021 tillfälligt hos Euroclear Sweden AB inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 6 april 2021 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan och ombud
Av praktiska skäl vore det tacksamt om de aktieägare som avser att delta i årsstämman även anmäler detta till Bolaget genom e-post till carlos@doctrin.se senast den 6 april 2021 kl 16.00. Vid anmälan, uppge gärna namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Till anmälan bör även i förekommande fall, t.ex. för juridisk person, bifogas fullständiga behörighetshandlingar som registreringsbevis eller motsvarande. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt för ombudet som på dagen för stämman inte får vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på nedan angiven adress eller medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt här, Fullmaktsformulär för nerladdning .

Poströstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning, enligt lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på  här, Poströstningsformulär för nerladdning .
Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Doctrin AB, ”Årsstämma”,
Att: Carlos Lorente, Sankt Eriksgatan 121D, 113 43 Stockholm eller med e-post till
carlos@doctrin.se. Ifyllt formulär ska vara Bolaget tillhanda senast onsdagen den 11 april 2021 kl. 16.00.

Aktieägaren får inte lämna andra instruktioner än att markera ett av de i formuläret angivna
svarsalternativen. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor,
eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor
finns i poströstningsformuläret och på https://doctrin.se/
Observera att aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget
namn för att få rösta. Instruktioner om detta finns under rubriken ”Rätt att delta i stämman” ovan.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns
tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy bolagsstammor-svenska.pdf.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande på stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Redogörelse för räkenskapsåret 2020 och strategin för räkenskapsåret 2021
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b) dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen.
c) ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
10. Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisor
12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorn.
13. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 9.b): Disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 10: Beslut om antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Det föreslås att bolagsstämman beslutar att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma hållits, ska bestå av fem styrelseledamöter och två suppleanter.

Punkt 11: Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande samt revisor. Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Magnus Liungman, Staffan Lindstrand, Henrik Brehmer och Håkan Winberg samt omval av Marcus Nord som styrelsesuppleant. Vidare föreslår valberedningen nyval av Renée Robinson Strömberg som styrelseledamot och Carl Kilander som styrelsesuppleant. Carlos Lorente och Eugen Steiner har avböjt omval som styrelsesuppleanter. Information om den nya styrelseledamoten och den nya styrelsesuppleanten kan lämnas till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin email-eller postadress. Valberedningen föreslår omval av Håkan Winberg till styrelsens ordförande. Det föreslås vidare att bolagsstämman, för tiden intill nästa årsstämma hållits, omväljer Baker Tilly Mapema Aktiebolag som Bolagets revisor. Baker Tilly Mapema Aktiebolag har meddelat att för det fall Baker Tilly Mapema Aktiebolag väljs, kommer Staffan Zander att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12: Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
Det föreslås att styrelsearvode ska utgå till följande av styrelsens ledamöter: Håkan Winberg samt Renée Robinson Strömberg.

Arvode enligt det föregående ska utgå enligt särskilt aktierättsavtal som kommer att ingås med Håkan Winberg respektive Renée Robinson Strömberg. Avtalet innebär en rätt att erhålla arvodet i form av aktierätter som kan utnyttjas för att erhålla aktier i Bolaget vid ett framtida datum. Aktierätten ger innehavaren rätt att teckna sig för aktier till kvotvärde (för närvarande ca 4,15 kronor per aktie) från och med att ett år gått från att avtalet om aktierätten ingåtts och under en period av
sex år därefter. En aktierätt ger innehavaren rätt att erhålla en (1) ny aktie i Bolaget. Till Håkan Winberg föreslås arvode utgå om 150 sådana aktierätter, samt till Renée Robinson Strömberg arvode om 200 sådana aktierätter.

Vidare föreslås att upp till sammanlagt 100 000 kr kan fördelas lika mellan två styrelseledamöter i
ett särskilt styrelseutskott, det kommersiella utskottet.

Det föreslås att inga styrelsearvoden ska utgå till styrelseledamot som varken erhåller aktierätter
enligt första stycket i denna beslutspunkt eller ingår i det kommersiella utskottet.

Det föreslås vidare att arvodet till revisorn ska utgå enligt löpande godkänd räkning.

Handlingar och upplysningar
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse hålls tillgängliga på Bolagets kontor, adress
enligt ovan, för nerladdning här handlingar och upplysningar. 

Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin email eller postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av
aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget,
vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Stockholm
15 mars 2021
Styrelse

Fullmaktsformulär för nerladdning 
Poströstningsformulär för nerladdning 
Handlingar och upplysningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *