Detta behöver du veta om vård av barn i digitala kanaler

Det finns ett antal viktiga skillnader mellan vårdkontakt med vuxna respektive barn. Vissa av dessa skillnader är mycket viktiga för den medicinska säkerheten, inte minst när den första kontakten sker digitalt. Anna-Karin Edstedt Bonamy, VD Doctrin och barnläkare delar med sig om vad man bör tänka på vid vård av barn i digitala kanaler. 

Vad är viktigt att tänka på vid vård av barn i digitala kanaler?

Små barns kontakt med vården sker på initiativ av vuxna. Oftast är det barnets vårdnadshavare som söker vård för barnet, men även vuxna som inte känner till barnets hela historik (t ex familjehem eller släktingar) kan komma att söka vård för barnet.  Frågorna måste utformas så att informationen till vårdgivaren inte blir felaktig. Viktig information är till exempel barnets tidigare sjukdomar eller läkemedel. Vi kan inte anta att den person som söker för barnet känner till all information som finns, och rapporten till vårdgivaren får därmed inte ge falsk trygghet, om till exempel kroniska tillstånd inte har beskrivits. 

Det kan vara svårt att lämna anamnes för ett barn som ännu inte kan berätta hur det känner.  Frågan om smärta som med lätthet kan ställas till vuxna, blir mer komplex för spädbarn, där svaret kommer att baseras på den vuxnas tolkning av barnets tillstånd. Vi har lagt mycket tid på att formulera frågorna så att svaren som lämnas ska ge en så god bild av barnets tillstånd som det är möjligt.

Finns det skillnader mellan barn i olika åldrar?

Det händer mycket under de första åren i livet. Till skillnad från vuxna, där tillstånd och besvär kan vara olika relevanta inom vissa större åldersgrupper, är spannen för barn betydligt mindre. Innehållet i frågeformulären är därför extra noga genomtänkt, och ibland till och med specialanpassat för att fånga upp information som är särskilt viktig utifrån barnets ålder. 

Vilka säkerhetsaspekter bör man tänka på?

En del tillstånd som drabbar små barn kan snabbt bli allvarliga. Vi har sett att en digital kontaktväg till vården kan förkorta väntetiden till kontakt med vårdpersonal. Men vill inte ge sken av att en digital kontaktväg skulle vara lämplig för urakuta symtom. Barn som är potentiellt mycket sjuka hänvisas, innan frågeformuläret ens påbörjats, i stället till akutsjukvård. 

Finns det symtom som är särskilt viktiga vid vård av barn?

Allmäntillstånd och förekomst av allvarliga symtom är två mycket avgörande informationspunkter för att göra en säker bedömning av barn, särskilt om konsultationen kan komma att ske digitalt. Vi har valt att lägga extra tid och omsorg på att ta fram frågor som ger en bild av barnets nuvarande tillstånd för att vårdgivaren ska känna sig trygg i valet av fortsatt handläggning. Om osäkerhet om allvarlighetsgrad ändå föreligger kan vårdgivaren med hjälp av plattformens integrerade videolösning snabbt komplettera informationen i rapporten med video för att bedöma barnets allmäntillstånd.

Vad är viktigt vid utformning av digitala anamnesformulär anpassade för barn?

För att kunna göra en säker bedömning av ett barns tillstånd krävs en heltäckande bedömning. De symtom som den vuxna noterat hos barnet kan oftast bero på många olika tillstånd. Det är oerhört viktigt att den information som inhämtas på ett korrekt sätt återspeglar allvarlighetsgraden av barnets tillstånd. Det gör att formulären som utformas för små barn behöver ha en bredare täckning. Ett barn som söker för hudutslag kan till exempel också ha feber, andas snabbt och te sig slött. Det senare är kritisk information som måste fångas in eftersom det inger misstanke om infektion och kräver skyndsam handläggning.

Hur jobbar Doctrin med medicinsk validering av anamnesformulär?

Våra barnformulär har genomgått Doctrins standardiserade validering. Denna innebär att samtliga anamnesformulär granskats av åtminstone två specialistläkare, varav en har många års erfarenhet som barnläkare. Utöver detta har formulären användartestats såväl internt som externt av både småbarnsföräldrar och vårdgivare som träffar barn på vårdcentraler respektive barnmottagningar. Vi har valt att lägga extra tid på intern och extern validering av barnformulären för att på förhand i största möjliga mån kunna testa säkerhet och kvalitet av innehållet. 

Vad ska man tänka på som förälder när man söker vård för ett barn digitalt?

Välj vårdnivå på samma sätt som om det inte hade funnits en digital kontaktväg. Formulären är utformade för att fånga upp allvarligt sjuka barn och möjliggöra hänvisning vidare till lämplig vårdnivå, men om man som vuxen är allvarligt oroad för barnets tillstånd bör man, liksom tidigare, ta direkt kontakt med barnakut i stället för att söka digitalt till en lägre vårdnivå. 

I vissa fall kan vårdgivaren vilja komplettera den information som framkommit i anamnesen för att till exempel bedöma andningspåverkan eller allmäntillstånd. Vi rekommenderar därför att den vuxne och barnet befinner sig på samma plats för att videosamtal ska vara möjligt. 

Slutligen, något viktigt du vill tillägga?

Det är viktigt att veta att sjuka barn under ett år ofta kommer att behöver ett fysiskt besök för undersökning. Både barnet och sjukvården tjänar ändå på att påbörja kontakten digitalt för att bedöma var barnet ska få vård och hur bråttom det är. På så sätt kan onödiga akutbesök undvikas och barn få individualiserade egenvårdsråd snabbare.  

Flera BVC-mottagningar och vårdcentraler använder automatiserade formulär för att frigöra tid, öka sin effektivitet och förbättra sin medicinska kvalitet.

Kontakta oss om du vill ha rådgivning kring hur er verksamhet kan gynnas av att digitalisera delar av er patientresa.

Tillsammans får vi vårdens resurser att räcka till mer och fler.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *