Ta hänsyn till de äldre i digitaliseringen

En vård för alla oavsett ålder
Doctrins plattform används på cirka 150 vårdenheter med cirka 500 000 patienter årligen. Patientnöjdhet avseende användningen av plattformen är generellt hög (3,5/4), men sjunker högre upp i åldrarna. I åldersspannet 89-99 år är det genomsnittliga betyget 3 av 4. Även om patienter i alla åldrar har sökt kontakt med vården via vår digitala plattform är andelen äldre betydligt mindre. För äldre, som oftare har ett flertal kroniska sjukdomar, är enbart digital vårdkontakt sällan ett alternativ. Digifysisk vård, där patienten tar kontakt med sin befintliga vårdgivare och på förhand fyller i sin anamnes digitalt, är däremot i högsta grad användbar även för äldre patienter.

Den digitala klyftan

Användandet av digitala verktyg har påvisats öka självständighet, sociala kontakter och bibehållandet av meningsfullhet i tider av försämrad hälsa hos äldre. Samtidigt verkar äldre i högre grad exkluderas från tjänster och aktiviteter när dessa tillgängliggörs via Internet (1).

Den kronologiska åldern, däremot, är inte en direkt orsak till att äldre i mindre grad använder sig av digitala verktyg (2). För användandet av mobila och internetbaserade hälsoverktyg, står användarvänlighet och tillgänglighet ut som särskilt viktiga faktorer för hur mycket tjänsterna används (3).

Vilka använder Doctrins plattform och vad tycker de?

Nedan följer en sammanställning av hur användningen och effekterna ser ut på samtliga vårdenheter som använde Doctrins plattform under andra halvan av 2019. Totalt 800 000 personer har tagit kontakt med sin vårdcentral via Doctrins plattform, varav 500 000 under 2019. I sammanställningen nedan tittar vi endast på de patienter (totalt 59 101) som lämnat betyg efter avslutad kontakt i plattformen.

ålder-1Personer mellan 0-110 har under året tagit kontakt med sin vårdcentral via Doctrins plattform. Andelen kontakter är som högst i åldersgruppen 20-60 år, vilket står i kontrast till att antalet kontakter med primärvården i befolkningen är som högst i åldrarna 51-75 år. I åldern 60 år och uppåt har 12440 personer använt plattformen. 

betyg-per-ålder-2Betyget  för användandet av Doctrins plattform är generellt högt i samtliga åldersgrupper. Vi kan emellertid se en genomgående trend av lägre betyg för äldre användare. Betyget är högst i åldersgruppen 0-60 år (3,5 av 4) och lägst i åldersgruppen 61-100 år (3-3,5 av 4).

Rekommenderar-1På frågan “Skulle du rekommendera andra att använda plattformen” minskar antalet som svarar ja från i genomsnitt 88-93% till 81-88% i gruppen 61-90 år.

Användarvänlighet och enkelhet ökar användningen av digitala vårdtjänster bland äldre
Vi ser att antalet äldre patienter som söker kontakt med primärvården via Doctrins plattform är färre jämfört med traditionella kontaktvägar. Genom att öka kunskapen om fördelarna med att söka vård digitalt kan vi öka användandet även inom digitalt ovana grupper. Det förutsätter förbättrad användarvänlighet av själva plattformen samt riktad information till personer i digitalt exkluderade åldersgrupper. Därigenom kommer åldersfördelningen i digifysiska vården bättre avspegla samhället i stort.

  1. Older people and digital disengagement: a fourth digital divide? Olphert W, Damodaran L. Gerontology.2013;59(6):564-70.
    doi: 10.1159/000353630. Epub 2013 Aug 20Older people and digital disengagement: a fourth digital divide?

  2. Towards digital inclusion – engaging older people in the digital world. Olphert et al.
  3. The use of e-health and m-health tools in health promotion and primary prevention among older adults: a systematic literature review. Kampmeijer et al. BMC Health Serv Res. 2016 Sep 5;16 Suppl 5:290. doi: 10.1186/s12913-016-1522-

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *