Vårdgivarnas åtgärdslista för en hållbar digitalisering av vården

Nationell samordning och förbättrade förutsättningar för kommunikation vårdgivare emellan var några av punkterna som kom upp under Doctrins seminarium i Almedalen där vi tillsammans med representanter från vårdgivarna ställde oss frågan vad är hållbar digitalisering av vården – och hur kommer vi dit?

Digitaliseringen av vården är i full gång och med pandemin som en extra startmotor har antalet aktörer och lösningar formligen exploderat. Under årets Almedalsvecka bjöd vi in till ett panelsamtal för att diskutera vad som är hållbar digitalisering och hur vårdgivare och leverantörer kan samverka för att säkerställa en kontinuerlig, jämlik och framtidsäkrad vård för alla. Det blev ett intressant samtal med konkreta exempel på hur hållbar digitalisering kan se ut idag och vems ansvar det är att se till att digitaliseringen som sker nu är hållbar över tid, både för individen och på systemnivå.

Styrning mot kontinuitet och fokus på medarbetaren viktiga vägval vid digitalisering
Vad kommer att göra att digitaliseringen av vården som sker idag kommer att vara hållbar över tid? Ett skifte som bör ske är att gå från ett stort patientfokus som vi har haft de senaste åren till att fokusera mer på medarbetaren konstaterade Daniel Olsson, CIO Capio Norden. Det är först då vi kommer att digitalisera på ett sätt som blir hållbart över tid.  

En annan aspekt av att skapa hållbar digitalisering är att vara medvetna om hur digitaliseringen påverkar vilken typ av vård vi levererar. ”Vi vet att kontinuitet och personliga relationer i vården också innebär en effektiv vård. Därför är det viktigt att digitalisering av vården bör styra mot en ökad kontinuitet och inte styra bort från det”, konstaterade Magnus Isacson,  Ordförande Svensk förening för allmänmedicin.

Politikens ansvar att facilitera förändring och hålla ihop vården
Vems ansvar är det då att se till att vi digitaliserar på ett långsiktigt hållbart sätt? Ansvaret ligger givetvis hos alla aktörer som berörs; vårdgivare, leverantörer och politiker, men panelen lyfte några specifika områden där politiken spelar en viktig roll.

Marie Wickman Chantereau, Chefläkare Sophiahemmet menade att kraften i en förändring så som digitalisering måste komma från medarbetarna, men politiken har en viktig roll i att facilitera förändringen genom att se över de lagar och andra system som försvårar för den vården att kunna samlas runt patienten.   

Takten för digitaliseringen ökar utan tydliga nationella eller regionala riktlinjer, vilket skjuter frågan om samordning på framtiden. Detta kan vara riskabelt resonerar Sara Banegas, Chefsläkare Praktikertjänst.  Går fragmenteringen för långt blir det väldigt tungrott att samordna sedan. ”Vi är ett land som i befolkningsmängd är samma storlek som Manhattan. Klarar man av att hålla ihop vården på Manhattan borde vi klara av att hålla ihop vården i Sverige. Vi är lite för få för att det ska vara så fragmenterat och så splittrat som det är idag. ” påpekade Sara Banegas.  

Panelens åtgärdslista för en hållbar digitalisering av vården
Under samtalet ombads panelen nämna varsin konkret åtgärd som behöver göras idag för att få till hållbar digitalisering på sikt. Listan ringar in  vilka områden som är viktiga för en hållbar digitalisering framåt och hur det krävs tydlighet och prioriteringar från politiker och beslutsfattare för att få till en hållbar digitalisering.

Vårdgivarnas åtgärder för hållbar digitalisering nu
Se över GDPR
Skapa regional samsyn
Avskaffa utomlänstaxan (för digital vård)
Nationell styrning av infrastruktur

Vi vill rikta ett stort tack till våra engagerade paneldeltagare: Sara Banegas, Chefsläkare Praktikertjänst, Magnus Isacson, Ordförande Svensk förening för allmänmedicin, Marie Wickman Chantereau, Chefläkare Sophiahemmet och Daniel Olsson, CIO Capio Norden.

Ta del av hela panelsamtalet i videon nedan.

 

Almedalen_Seminarium from Doctrin AB

Andra läser också