Chatten – ett viktigt verktyg för att förenkla dialogen om våldsutsatthet mellan patient och vårdpersonal

Den 25 november är det Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. En av fyra kvinnor i Sverige utsätts för våldsbrott i en nära relation under sin livstid (BRÅ, 2014). Det är ett stort problem som sker dagligen – i alla samhällen. Vården är en av få instanser som vi har kontakt med, mer eller mindre regelbundet, genom hela livet.  Det innebär att  den som jobbar inom vården kommer att ha kontakt med våldsutsatta personer i sitt arbete. Antingen på grund av symptom som uppkommit till följd av våld eller i samband med andra symptom där våld påverkat patienten som helhet. Trots att prevalensen är hög så uppfattar många som arbetar  inom vården att det är få patienter som vågar uppge att de utsatts för våld.

Socialstyrelsen föreskrifter: Vårdgivare ska fastställa rutiner för när och hur personalen i dess verksamheter ska ställa frågor om våld

Den som är våldsutsatt söker sig ofta till vården när kroppen värker. Det kan vara till sin lokala vårdcentral, sin barnmorska eller fysioterapeut. Det kan dock vara svårt att berätta varför kroppen värker. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter ska vårdgivare fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld. Som en del av föreskrifterna lyfts även att vårdgivare har ett ansvar att säkerställa att verksamheten har rutiner för när och hur personalen i dess verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna upptäcka våldsutsatta och barn som bevittnat våld som behöver vård.

Tabu för patienter att berätta och hög tröskel för vårdpersonal att våga fråga om våld

Det kan vara svårt för den som är i kontakt med vården att våga berätta om våldsutsatthet. För medarbetare inom vården kan det också vara utmanande att veta hur och när man ska ställa frågor om våldsutsatthet till sin patient. Tove Karlsson, Head of Medical på Doctrin berättar:

– Personer som är utsatta för våld behöver känna sig trygga för att kunna dela information om upplevda trakasserier, slag, hot eller kränkningar.  Den som är våldsutsatt är, precis som alla, under sitt liv löpande i  kontakt med vården. Det kan vara för symptom till följd av våld, men också  för andra besvär.  Givet komplexiteten i dessa situationer är det så otroligt viktigt att medarbetare inom vården har rätt förutsättningar för att kunna fånga upp en patient som de misstänker är våldsutsatt. Ett sätt är att sänka tröskeln för patienten och vårdpersonal att kommunicera med varandra. Det kan exempelvis göras med hjälp av digitala verktyg, säger Tove.

Skapa kommunikationsvägar som sänker tröskeln för kommunikationen att ske

Forskning visar att patienter tenderar att våga dela med sig av mer information och vara mer uppriktiga när de får ange svar med hjälp av digitala verktyg i jämförelse med fysisk kontakt (Lucas et al., 2014) . Vi kan se att det digitala formatet kan vara avväpnande och göra det mindre jobbigt för patienten att berätta saker.

– Vården har stor vana att ställa jobbiga frågor till patienter för att de är viktiga för patientens hälsa. Till exempel övas läkare att ställa frågor om alkohol, droger och rökning trots att det kan vara en obekväm fråga för patienter och vårdgivare. På samma sätt som det är standard i en fysisk konsultation att fråga om alkohol, droger och rökning så kan våldsutsatthet bli standardfråga när man undersöker patientens hälsa. Med hjälp av digitala formulär är det möjligt att jobba proaktivt för att fånga upp patienter som är utsatta för våld, säger Tove Karlsson, Head of Medical på Doctrin. 

Hur ni som vårdgivare kan jobba med med digitala frågeformulär för våldsutsatthet i Doctrin

Om ni vill fånga in information eller kommunicera digitalt med patienter kring våld finns möjlighet att jobba med frågan i Doctrin. En screeningfråga om våldsutsatthet finns t ex redan i en del formulär riktade till MVC och BVC. Det är även möjligt att lägga till den frågan i andra formulär som ni redan använder på er enhet, oavsett vilken typ av mottagning ni arbetar på. Ytterligare möjligheter är att ställa frågan i chatten med hjälp av till exempel en frasmall eller att skicka ut ett strukturerat screeningformulär om våld.

Kontakta vår support om ni är intresserade av att få mer rådgivning kring hur ni kan arbeta med dessa frågor.