Seminarium: Hur kan vi digitalisera vården inifrån? Erfarenheter från medarbetardriven digitalisering

Allt fler vårdgivare har förbättrat sin digitala tillgänglighet för patienter, och utvecklingen går snabbt. Under året har debattsidorna fyllt med inlägg från vårdpersonal som oroas över vilka effekter otestade AI-triage och one-size-fits-all-lösningar kommer att få för arbetsmiljön. Under Almedalen lyfte vi frågan om och hur digitaliseringen ska kunna hjälpa och inte stjälpa den redan utmanade arbetsmiljön.


Har digitaliseringen av vården hittills gynnat patienter men inte medarbetare?

Sverige var tidiga med att börja digitalisera sjukvården. Från myndighetshåll drev man i början av 2010-talet på för digitalisering av patientjournaler, väldigt mycket ur perspektivet att ge patienterna åtkomst till journalerna, säger Gudbjörg Erlingsdóttir, Lunds universitet. Men utvecklingen har också skapat värde för vårdens medarbetare. Den digitala journalen har förbättrat vårdpersonalens arbete mycket, menar Karin Filipsson, Sjukhusläkarna. Dock menar Gudbjörg Erlingsdóttir, som forskat på införandet av digitala system i sjukvården, att man många gånger glömt tänka på vilken effekt digitaliseringen ska få för medarbetarna. Det har gjort att till exempel bristande interoperabilitet mellan  olika system är ett stort hinder i dag för att digitaliseringen ska underlätta för vårdens medarbetare. Magnus Röjvall, Capio Sverige, menar att vi måste fokusera på tre spelare vid digitalisering: patienter, medarbetare och skattebetalarna eller samhället i stort. Alla dessa tre grupper måste vinna på förändringen om man vill lyckas med en storskalig digitalisering.

Forskningen visar: Om medarbetarna inte är med på resan misslyckas ofta digitaliseringen
Gudbjörg Erlingsdóttirs har forskat på implementeringen av digitala plattformar i vården. Hennes forskning visar att om man inte får medarbetarna med på resan så blir det ofta väldigt misslyckat. För att lyckas handlar det om att få medarbetarna att förstå varför och på vilket sätt digitaliseringen förbättrar arbetet för dem själva och för patienterna. Här menar hon att vårdens medarbetare ofta är väldigt fokuserade på hur en ny plattform ska förbättra patientupplevelsen. Förstår man som vårdmedarbetare inte på vilket sätt tekniken hjälper till är man inte heller lika intresserad av att lägga ner arbete på det.

Stora förbättringsmöjligheter för att driva en mer medarbetardriven digitalisering – men att vårdpersonal är digitaliseringsfietliga är en myt
När det kommer till medarbetardriven digitalisering finns det stora förbättringsmöjligheter menar Karin Filipsson som lyfter vikten av att se nyttan av de system som genomförs och här behöver stödsystemen förbättras. Mötet mellan patient och läkare måste prioriteras i sjukvården (det kan vara digitalt, via telefon eller fysiska besök) och alla digitala system ska stötta det. Det perspektivet saknas i viss utveckling som sker idag menar hon. Magnus Röjvall har erfarenhet från storskalig digitalisering inom Capio Närsjukvård och adderar vikten av att ständigt bevaka utvecklingen när man som vårdgivare implementerar digitala system. Det är inget som ger sig självt. Han menar att:

”Det är ingen IT-fråga att digitalisera, vilket det ibland har varit i för stor utsträckning. Det handlar om att uppnå målet i verksamheten. Det finns en myt om att vårdpersonal är digitaliseringsfietliga. Men jag upplever inte det när man får vara med, och är överens om målbilden. Då är det väldigt stor andel som vill bidra och ser effekterna av det”

Stort tack till Gudbjörg Erlingsdóttir (Docent vid Lunds Univseritet), Magnus Röjvall, (Regional medicinsk chef Capio Närsjukvård, ordf RPO primärvård Stockholm Gotland) och Karin Filipsson (Med. dr och överläkare i endokrinologi och diabetologi och specialist i internmedicin på Skånes universitetssjukhus. Andre vice ordförande i Sjukhusläkarna) som bidrog med sina perspektiv och erfarenheter i frågan.

Ta del av inspelningen från panelsamtalet nedan.